Assignment หินกับงานสถาปัตยกรรม POWER POINT

งานนำเสนอ1

Assignment หินกับงานสถาปัตยกรรม

Assignment หินกับงานสถาปัตยกรรม PDF

มีให้โหลด3อันเพื่อความแน่นอน

Advertisements

PROJECT.2 ….REPROGRAM NU library

jury apartment……

อพาทเม้นตัวแรกในชีวิตดูระดับพัฒนาการ จากซ้านล่างจากผู้อ่านไปเลื่อยๆๆ

จากแมสตัวยูกลายเป็นตัวแอล

มาดูส่วนต่างๆๆของรูปภาพที่แสดงออกมาในรูปแบบภาพเตลื่อนไหวมาหลายรูปมากๆๆๆดูเอา

โปรเจคนี้…ทำอาพาทเม้น….

ตัวสุดท้ายได้รับการพัฒนามากสุด  แต่สุดท้ายโดนคอนเม้นตังนี้คับท่าน

1.ฟังชั่นดี

2.รูปแบบสถาปัตยกรรมเหมือนใส่เสื้อผ้า

3.รูปแบบไม่เหมือนเดิม

4.ไม่รุได้กี่คะแนน555

5.อีกอย่างตอนขึ้จูรี่ตัวนี้  อาจารย์ขำอีกแล้ว^^

อันนี้เป็นรูปด้าน1 2 3 4  จากโมเดล

อันนี้เป็นพัฒาการ(พูดเหมือนพัฒนาการเด็ก)อันแรก  อาคารเป็นตัวยู เป้ด้านหน้า 

ด้านในอาจารย์บอกว่าแคบเกินไป…..

ตัวนี้เป็นตัวที่2 ที่เริ่มเปลี่ยนรูปแบบอาคารเป็นตัวแอล

ต่อไปนี่เป็นเพจ ในรายะเวลาต่างๆๆ

 

บทคัดย่อ…หินกับบ้าน

Assignment…บทคัดย่อ..  

^ กดโหลดได้เลยครับบบบบบบบบบบบบบบบบ

หินสร้างบ้าน….

หิน stone กับ พิษณุโลก ด้วยการเป็นวัสดุธรรมชาติ ที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่น ง่ายต่อการสร้าง

และไม่เป็นอัตตรายกับสิ่งแวดล้อม

 

ประโยชน์ของการใช้หิน

 1. บ้านเย็น

2. หาง่าย

3.ไม่มีอันตราย

วัตถุประสงค์

1.เปลี่ยนรุปแบบการใช่วัสดุก่อ

 2. วิเคราะห์การสร้างบ้านหินเป็นส่วนประกอบ กับ การเปรียบเที่ยบบ้านปูนธรรมดา

แนวทางการศึกษา

1. เปรียบเทียบบ้านที่ใช้วัสดุหิน กับ ปูน

2.ศึกษาการก่อแบบต่างๆ ที่ส่งผลถึง ความเย็น และประโยชน์ใช้สอยแบบอื่น

3.ศึกษาการสร้างในรูปแบบการdesing ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ผลที่ควาดหวังว่าจะได้รับ

1.เปลี่ยนการสร้างในรูปแบบที่ทำลายธรรมชาติ

 2.เกิดแบบทางเลือกใหม่ๆ

จัดอันดับมหาลัย 2552

ประเภทรวมทุกด้าน (Overall Multi-disciplinary)

มีมหาวิทยาลัยไทยผ่านเกณฑ์ 32 มหาวิทยาลัย

1. Chulalongkorn University 67.82
2. Mahidol University 67.47
3. Thammasat University 65.93
4. Chiang Mai University 65.81
5. Kasetsart University (all campus) 64.59
6. Prince of Songkla University 64.20
7. King Mongkut Institute of Technology Lad Krabang 63.14
8. Khon Khaen University 62.68
9. Srinakarinwiroj University 61.76
10. King Mongkut University of Technology Thonburi 60.86
11. Assumption University 59.73
12. Silpakorn University 58.05
13. King Mongkut Institute of Technology North Bangkok 57.67
14. Mahidol International College 57.38
15. Naresuan University 57.23
16. National Institute of Development and Administration : NIDA 56.80
17. Suranaree University of Technology 56.46
18. Bangkok University (International College) 55.82
19. Rajamangaka Institute of Technology (Only Main Campus and Campus in Bangkok) 55.19
20. University of the Thai Chamber of Commerce (Only Business Fields) 54.81
21. Mahanakorn University of Technology 54.70
22. Rangsit University 54.27
23. Burapha University 54.14
24. Walailak University 54.08
25. Bangkok University 53.41
26. Mahadsarakham University 53.12
27. Dhurakitbandhid University 53.00
28. Ubon rajathanee University 52.45
29. Maejo University 51.51
30. Sripathum University 51.33
31. Maefaluang University 51.28
32. Thaksin University 51.15

ประเภทมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

บริหารธุรกิจ การจัดการ และเศรษฐศาสตร์ มีมหาวิทยาลัยไทยผ่านเกณฑ์ 24 มหาวิทยาลัย

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 69.81
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 69.78
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร 67.59
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 66.83
5. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 66.77
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 65.58
7. สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 64.42
8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 62.39
9. มหาวิทยาลัยมหิดล 61.88
10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 61.11
11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 60.20
12. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 60.16
13. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 59.05
14. มหาวิทยาลัยนเรศวร 59.82
15. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 57.62
16. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 57.00
17. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 56.90
18. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 56.39
19. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 55.74
20. มหาวิทยาลัยบูรพา 55.03
21. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 54.51
22. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 53.47
23. มหาวิทยาลัยทักษิณ 53.38
24. มหาวิทยาลัยรังสิต 52.16

ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์

มีมหาวิทยาลัยไทยผ่านเกณฑ์ 19

1. Mahidol University 67.04
2. Chulalongkorn University 65.95
3. Chiang Mai University 65.26
4. Prine of Songkla University 62.63
5. Kasetsart University (all campus) 61.42
6. King Mongkut Institute of Technology Lad Krabang 61.01
7. King Mongkut University of Technology Thonburi 59.79
8. Sirindhorn International Institute of Technology of Thammasat University 58.58
9. Srinakarinwiroj University 55.26
10. Khon Khaen University 54.94
11. King Mongkut Institute of Technology North Bangkok 53.80
12. Asian Institute of Technology : AIT 53.75
13. Thammasat University 53.01
14. Suranaree University of Technology 52.97
15. NaresuanUniversity 52.84
16. Walailuk University 52.20
17. Rajamangala Institute of Technology 50.18
18. Mahanakorn University of Technology 50.11
19. Rangsit University 50.07

ข้อมูลการจัด 50 อันดับ มหาวิทยาลัยไทยด้านการวิจัย และการจัด 50

อันดับ มหาวิทยาลัยไทยด้านการเรียนการสอน

 ซึ่งประมวลจากผลการจัดระดับมหาวิทยาลัยไทยด้านการวิจ ัย

1 มหาวิทยาลัยมหิดล 100.00 
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 92.24 
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 81.49 
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 81.36 
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 78.68 
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 75.70 
7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 74.10 
8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 73.61 
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร 72.04 
10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 71.26 
11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 69.39 
12 มหาวิทยาลัยศิลปากร 69.36 
13 มหาวิทยาลัยบูรพา 69.30 
14สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 69.20 
15 มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 66.68 
16 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 65.09 
17 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63.35 
18 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 62.25 
19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 60.64 
20 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 58.63 
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 57.89 
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 57.20 
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 57.01 
24 มหาวิทยาลัยทักษิณ 56.72 
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 56.41 
26 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 56.06 
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 55.91 
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 55.76 
29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 55.46 
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 55.38 
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 55.34 
32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 55.30 
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 55.06 
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 54.98 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 54.96 
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 54.73 
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 54.70 
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 54.60 
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 54.49 
40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 54.44 
41 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 54.22 
42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 54.22 
43 วิทยาลัยตาปี 54.22 
44 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 54.22 
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 54.22 
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 54.22 
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 54.22 
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 54.22 
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 54.22 
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 54.22
ตารางแสดงอันดับมหาวิทยาลัยของไทย จาก Webometrics 

ไทย อาเชียน เอเชีย โลก สถาบัน
1 3 36 516 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 4 37 527 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 5 50 672 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
4 6 67 772 AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอชีย
5 7 72 805 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 8 78 866 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 9 83 877 มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
8 10 85 887 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 11 89 916 มหาวิทยาลัยมหิดล
10 20 -1,512 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11 22 - 1,666 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12 23 - 1,675 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13 25 - 1,751 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14 26 - 1,808 มหาวิทยาลัยศิลปากร
15 29 - 1,933 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
16 30 - 1,949 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17 32 - 2,022 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
18 33 - 2,145 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
19 34 - 2,150 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20 38 - 2,297 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
21 39 - 2,322 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
22 43 - 2,338 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23 44 - 2,355 มหาวิทยาลัยบูรพา
24 45 - 2,438 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25 46 - 2,529 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26 52 - 2,720 มหาวิทยาลัยรังสิต
27 55 - 2,887 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
28 56 - 2,898 มหาวิทยาลัยสยาม
29 57 - 2,915 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
30 60 - 3,024 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
31 61 - 3,075 มหาวิทยาลัยหอการค้า
32 64 - 3,256 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33 68 - 3,445 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
34 72 - 3,509 มหาวิทยาลัยทักษิณ
35 74 - 3,534 มหาวิทยาลัยพายัพ
36 76 - 3,595 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร
37 81 - 3,957 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
38 82 - 3,959 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
39 86 - 4,124 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
40 87 - 4,149 มหาวิทยาลัยโยนก

ตรวจแบบครั้งที่ 5